Hari yang Dirai (A Day to Celebrate)

 

Artikel ini adalah dalam dua bahasa.
This article is in dual-languages.

Pertubuhan Kebudayaan, Sains dan Pendidikan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) telah mengisytiharkan 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibunda Antarabangsa dan ia mula disambut di seluruh dunia sebagai mengenang pengorbanan sebilangan penuntut Universiti Bangladesh yang telah terbunuh ketika menyertai Pergerakan Bahasa Bengali. Pengisytiharan itu datang dalam bentuk resolusi yang sebulat suara diterima pakai di ibu pejabat UNESCO di Paris pada bulan November 1999. Ia disambut di seluruh dunia sejak tahun 2000 untuk mempromosikan kepelbagaian bahasa dan budaya.

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) has announced February 21st as the International Mother Language Day to be observed globally in recognition of the sacrifices of the martyrs for establishing the rightful place of Bangla. The proclamation came in the form of a resolution unanimously adopted at the plenary of the UNESCO at its headquarters in Paris in November 1999. International Mother Language Day has been observed globally on 21 February since February 2000 to promote linguistic and cultural diversity and multilingualism.

Sambutan Hari Bahasa Ibunda Antarabangsa pada tahun ini bertemakan ‘Bahasa Tanpa Sempadan’. UNESCO mengatakan bahawa bahasa tempatan dan bahasa merentas sempadan dapat mempromosikan dialog yang harmoni dan membantu memelihara bahasa warisan pribumi.

The theme for International Mother Language Day 2020 is ‘Languages without borders’. UNESCO says that local and cross-border languages can promote peaceful dialogue and help to preserve indigenous heritage.

Pada 21 Februari yang lalu, sambutan Hari Bahasa Ibunda Antarabangsa 2020 telah diadakan di SJKC Chung Kwo, Kuala Lumpur dan telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Puan Teo Nie Ching. Turut hadir Ketua Unit Pendidikan UNESCO dari Jakarta, Dr Mee Young Choi. Majlis sambutan ini adalah anjuran bersama Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM), Yayasan Penyelidikan dan Pembangunan Pendidikan Tamil Malaysia (TFM), Pusat Pembangunan Budaya Lim Lian Geok (LLG), Jaringan Orang Asal Se-Malaysia (JOAS), Gabungan Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina Malaysia (Jiao Zong), Persekutuan Persatuan-Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia (Dong Zong), Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan Selangor (KLSCAH), Universiti Merdeka, MySkills Foundation, Liu Hua, Gabungan Bertindak Malaysia (GBM), Inisiatif Pengislahan Pendidikan Nasional (IPPN) dan The Malaysia National Commission of UNESCO (NATCOM).

Recently on 21st February, the International Mother Language Day 2020 was held at SJKC Chung Kwo, Kuala Lumpur and was officiated by Deputy Education Minister, YB Teo Nie Ching. Also present was the Head of Education Unit UNESCO from Jakarta, Dr Mee Young Choi. The celebration was co-organized by the Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM), Tamil Foundation Malaysia (TFM), Lim Lian Geok Cultural Development Centre (LLG), the Centre for Orang Asli Concern (JOAS), the United Chinese School Teachers’ Association of Malaysia (Jiao Zong), the United Chinese School Committees’ Association of Malaysia (Dong Zong), Kuala Lumpur and Selangor Chinese Assembly Hall (KLSCAH), University Merdeka, MySkills Foundation, Liu Hua, Gabungan Bertindak Malaysia (GBM), Inisiatif Pengislahan Pendidikan Nasional (IPPN) and The Malaysia National Commission of UNESCO (NATCOM).

Dalam ucapan perasmiannya, Teo Nie Ching berkata bahawa program seperti ini amat penting dalam meningkatkan semangat perpaduan rakyat Malaysia. Beliau turut menjelaskan bahawa Kementerian Pendidikan sentiasa komited dalam memberikan peluang kepada rakyat untuk mendapat pendidikan terbaik termasuklah pendidikan dalam bahasa ibunda dan ini dapat dilihat melalui penawaran program ijazah sarjana muda perguruan untuk SJK Cina dan SJK Tamil telah ditingkatkan pada tahun ini berbanding tahun lalu.

In her opening remarks, Teo Nie Ching said that, this program was crucial in boosting the spirit of unity among Malaysians. She also said that the Ministry of Education was always committed to provide opportunities for the people to get the best education, including the education of their mother tongue language and this was reflected in the offering of bachelor’s degree programs for SJK Chinese and SJK Tamil students this year compared to last year.

Suasana sambutan Hari Bahasa Ibunda Antarabangsa berkenaan bermula meriah dengan beberapa persembahan daripada pelbagai kaum dan etnik yang terdapat di Malaysia. Antaranya, persembahan tarian Bidayuh ‘Rajang Beuh’, nyanyian lagu-lagu perpaduan dalam bahasa Kadazandusun serta persembahan Pensol oleh Rahman Batuin, wakil orang asal dari suku Semai.

The International Mothers Language Day celebration began with live performances from various races and ethnicities in Malaysia. Among them are Bidayuh dance performances entitled ‘Rajang Beuh’, songs of unity in Kadazandusun and Pensol performances by Rahman Batuin, a native of the Semai tribe.

Selepas upacara perasmian berakhir, forum belia yang bertajuk “Bahasa Ibunda 2020: Apa Peranan Milenial?” mula mencuri perhatian hadirin yang rata-ratanya terdiri daripada para pelajar sekolah rendah dan menengah apabila sesi permainan Kahoot! dijalankan bagi menguji pengetahuan am hadirin tentang bahasa ibunda. Forum belia tahun ini menampilkan Dr. Daniel Iqram (IKRAM), Wong Yan Ke (KLSCAH), Lavaniya Nagarajan (TFM) dan Shaniera Seliman (JOAS) serta moderator Khadijah Khalid dari IKRAM Muda.

After the inauguration ceremony, a youth forum titled “Mother Language 2020: What is the Millennium’s Role?” began to catch the attention of the audience consist of primary and secondary students during the Kahoot! game session. The activity was conducted to test the general knowledge about mother language. This year’s youth forum features Dr. Daniel Iqram (IKRAM), Wong Yan Ke (KLSCAH), Lavaniya Nagarajan (TFM) and Shaniera Seliman (JOAS) and moderator Khadijah Khalid, also from IKRAM.

Kesemua panelis yang mewakili kaum Melayu, Cina, India dan Orang Asal masing-masingnya berkongsi situasi dan cabaran setiap kaum untuk mengekalkan penggunaan bahasa ibunda dalam kalangan anak muda serta berkongsi inisiatif serta peranan mereka untuk mempertahankannya. Di akhir forum berkenaan, Dr. Daniel turut menyatakan perasaan bangga beliau apabila kesemua rakan panel memilih untuk menggunakan bahasa kebangsaan semasa mengupas topik forum walaupun mereka memiliki bahasa ibunda yang berbeza.

Each panelist representing the Malays, Chinese, Indians and indigenous peoples respectively share the situations and challenges of each community to maintain the use of the mother tongue language among youth as well as share the initiative and their role to sustain it. At the end of the forum, Dr. Daniel expressed that he felt so proud when all the respective panelists chose to use Bahasa Melayu while presenting their opinion on today’s topics even though they had different native languages.

Dalam pada itu, memetik ucapan Pengerusi Perhimpunan Agung ke-74 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Tijjani Muhammad Bande, sempena Hari Bahasa Ibunda Antarabangsa 2020, beliau menggalakkan semua pihak untuk mengambil pelbagai langkah sewajarnya dalam memelihara bahasa ibunda daripada ancaman kepupusan.

Meanwhile, quoting the President of the United Nations (UN) 74th General Assembly’s speech, Tijjani Muhammad Bande, in conjunction with International Mother Language Day 2020, he urged all parties to take appropriate steps to protect their mother tongue from the threat of extinction.

UNESCO yang berperanan sebagai agen utama dalam pemeliharaan bahasa ibunda ini mengakui bahawa pada hari ini, kewujudan bahasa-bahasa ibunda di seluruh dunia diancam kepupusan. Sebanyak 6700 bahasa ibunda yang dituturkan di seluruh dunia, 40 peratus daripadanya diancam kepupusan. Malahan menurut Tijjani, dalam ucapan penutupannya di persidangan tahunan PBB bertempat di New York, Amerika Syarikat pada 18 Oktober 2019, setiap empat tahun, sekurang-kurangnya satu bahasa ibunda pupus dari muka bumi.

UNESCO, who plays a leading role in the preservation of the mother language, acknowledges that, today, the existence of mother tongues worldwide is threatened with extinction. Of the 6700 native languages spoken worldwide, 40 percent of them are threatened with extinction. In fact, according to Tijjani, in his closing speech at the annual UN conference in New York, United States on October 18, 2019, every four years, at least one mother tongue disappeared.

Justeru, apakah agaknya yang boleh kita lakukan dalam memelihara bahasa ibunda kita? Barangkali kita boleh bermula dengan mengambil tahu tentang bahasa-bahasa yang dituturkan oleh semua kaum yang terdapat di Malaysia atau mungkin boleh cuba mendengar siaran-siaran radio yang menggunakan bahasa etnik tertentu sebagai bahasa perantara.

So, what do we do about preserving our mother tongue? Perhaps we can start by knowing the languages spoken by all races in Malaysia or maybe even try listening to radio broadcasts that use certain ethnic languages as the medium of communication.

Kongsikan...

Bincangkan...